Programer Centrum
Stawka 17% od 1 października 2019.
Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dotyczy nie tylko pracujących na etacie czy wykonujących dzieło lub zlecenie ale także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zapraszamy do aktualizacji programów płacowych.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 października przedsiębiorcy będący w pierwszym progu skali przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek stosują stawkę 17,75%.
Uzasadnienie do ustawy:
Ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%.
W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego.
Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.

Uwaga: Jeśli pracownik złoży odpowiednie oświadczenie to przy wyliczaniu wynagrodzenia powinno się zastosować stawkę 17,75%
bo inaczej dla 17% pracownik dopłaci różnicę w picie rocznym.

W programie płacowym stawką domyślną przy wyliczaniu zaliczek od wypłat w 4 kwartale 2019 jest stawka 17,75%.
Przy wyliczaniu podatku od października, na deklaracji PIT5 dla pierwszego progu program zastosuje stawkę podatku 17,75%.
Dla zleceniobiorców i pracowników, dla których stawka ma wynosić 17% należy, w jego kartotece, na zakładce "Ubezpieczenia i dodatkowe"
zaznaczyć pole "Nie złożył oświadczenia o zastosowaniu stawki podatku dochodowego 17,75% w roku 2019".

Szczegóły na stronie NZP: Jak naliczyć zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019, nowa stawka 17%?
Podatkowa ulga od 1 sierpnia 2019 r. "PIT dla młodych".
Jakie są zasady zastosowania nowego zwolnienia od podatku?
Zwolnienie dotyczy osób w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.

Z opodatkowania zostały wyłączone przychody osób do 26. roku życia do wysokości nie przekraczającej:
w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. – 35.636,67 zł,
od 2020 r. – 85.528 zł (w skali roku).

Rozstrzygającym dla możliwości zastosowania zwolnienia jest:
- wiek* podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy;
- data faktycznego postawienia do dyspozycji podatnika przychodu, a nie okres za jaki jest on należny.

*(wiek powinien być ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia).

Zwolnienie podatkowe wyklucza przychody otrzymywane z działalności gospodarczej i umów o dzieło.

UWAGA:
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
W konsekwencji, gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa niż składka zdrowotna (9%), wówczas należałoby składkę tę obniżyć do kwoty hipotetycznej zaliczki podatkowej.

Szczegóły na stronie NZP: Jakie są zasady zastosowania nowego zwolnienia od podatku?
NIP na paragonie od 01-01-2020
Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił kolejny pakiet zmian.
Tekst przyjęty przez Senat: art. 1 pkt 21
w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: „5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Uwaga:
art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W praktyce, po 1 stycznia 2020 r. można wystawić fakturę do wcześniej wydanego paragonu, tylko gdy będzie umieszczony NIP nabywcy na paragonie.
Podzielona płatność wyprze odwrotne obciążenie. Zmiana od 01-11-2019.
Dobrowolna podzielona płatność, w niektórych branżach od 1 listopada będzie obowiązkowa.
Zastąpi ona dotychczas stosowane odwrotne obciążenie.
Obowiązkowy split payment będzie dotyczył regulowania należności z faktury dokumentującej transakcję, której przedmiotem będą towary czy usługi wskazane w załączniku do ustawy, opiewającej na kwotę przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość).
Faktury dokumentujące czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, mają zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

Zmiana w wysyłkach JPK_VAT
Ministerstwo Finansów w czwartek 22 sierpnia zmieniło certyfikat klucza publicznego do wysyłania jednolitych plików kontrolnych.
Nowy certyfikat obowiązuje od piątku, 23 sierpnia br.
W dniu 24 sierpnia zaktualizowaliśmy go w naszych aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki dokumentów.
Prosimy o pobranie najnowszej wersji programu.
Uwaga: W przypadku programu HM prosimy o kontakt z naszym biurem w celu otrzymania wersji instalacyjnej
Komunikat Ministerstwa, w dniu 22-sierpnia 2019 zmieniono certyfikat na nowy obowiązujący od 23-sierpnia 2019.
Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek ogłosił na swoim twitterze (niestety nie na stronie Ministerstwa), że nie będą wyciągane konsekwencje za pliki JPK_VAT za lipiec przekazane po terminie.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Paliwa stałe - świadectwa jakości również do paragonów, faktury z oświadczeniami
Nowe obowiązki przy sprzedaży paliw stałych - wyroby węglowe. Zmiany od 1-01-2019.
W programie HM faktura dla sprzedaży paliw stałych
- z oświadczeniem.
- dodane informacje o przeznaczeniu wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia z akcyzy.
- dodana kolumna ilość paliwa stałego wyrażona w kilogramach - przeliczenie z ton (Mg).
- nowy dokument "Świadectwa jakości paliw stałych".
- wydruk "Świadectwa" dla paragonów.
- informacje o produkcie, przypisanie odpowiedniej tabeli wymagań jakościowych (zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (poz. 1890) ).
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.

Do pobrania instalacja programu dla obrotu paliwami stałymi (wyroby węglowe).
Koszt rocznej subskrypcji dla modułu na jedno stanowisko 150zł netto.
Do prawidłowej pracy potrzebny jest moduł obsługi magazynu. Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem lub z którymś z naszych Przedstawicieli.
Krótka instrukcja video.

Opis konfiguracji w zakładce N.Z.P. temat "Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"? "
UWAGA!!! JPK autoryzowany przy pomocy podpisu zaufanego - błąd 406
Dotyczy wysyłek za lipiec (poprawkę Ministerstwo wprowadziło 27-08).
Komunikat ze strony Ministerstwa o usunięciu problemy z autoryzacją wysyłek JPK przy pomocy Profilu Zaufanego:
W przypadku wcześniejszego otrzymania statusu transakcji 406:
„Kod: 406 Opis: Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą", prosimy o ponowne zlecenie wysyłki.
27-08 Ministerstwo wprowadziło nowy schemat edeklaracji. Obecnie wymagane jest wypełnienie pola 54 "0" jeśli nie ma kwoty do wpłaty. Aktualizacja programów na naszej stronie.
Link do strony MF.
RODO program HM handel i magazyn
Tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowanie go dla określonych typów dokumentów.
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY pojawiła się zakładka "RODO". Firma, która obsługuje kontrahentów podlegających RODO powinna umieścić tekst o przetwarzaniu danych.
Przykładowy tekst
"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa firmy).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania umowy, wystawienia faktury oraz w celach księgowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury."

Można także zdefiniować wymagania dotyczące haseł użytkowników.

W menu USTAWIENIA » TYPY DOKUMENTÓW można ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów (np. dla FAKTURY, ZAMÓWIENIA, PROFORMY itp.) czy tekst ma się drukować (zakładka "drukowanie") oraz czy dla wszystkich czy tylko dla kontrahentów oznaczonych jako osoba prywatna.